Fit en Meer

Alles voor de beginnende hardloper

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 1. Status.
  Fit en Meer is een zelfstandig en particulier sportonderneming.
 2. Activiteiten.
  Fit en Meer biedt groepsgewijze doelgerichte sporttrainingen aan voor een vooraf vastgestelde periode.
 3. Cursisten.
  Cursisten zijn zij, die trainen bij Fit en Meer en een overeenkomst middels inschrijfformulier zijn aangegaan om deel te nemen aan een sporttraining, zoals vermeld onder punt 2 of zij die eenmalig een proefles volgen. De cursist dient de minimale leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 4. Tot stand komen van de overeenkomst.
  Genoemde overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het volledig naar waarheid invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 5. Persoonsgegevens.
  Fit en Meer verwerkt de persoonsgegevens van de cursist binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  – Fit en Meer verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
  – De cursist, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fit en Meer kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De cursist kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fit en Meer.
 6. Duur van de overeenkomst.
  De overeenkomst wordt geachte te zijn aangegaan voor de periode die op het inschrijfformulier vermeld staat. Tussentijds opzeggen is mogelijk, maar bevrijd de cursist niet van zijn/haar betalingsverplichting op grond van de overeenkomst.
 7. Beëindiging van het trainingslidmaatschap.
  Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd na afloop van de duur van overeenkomst zoals deze op het inschrijfformulier vermeld staat.
 8. Cursusgeld
  De cursist is verplicht voor aanvang van de trainingsperiode het volledige cursusgeld te betalen, binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet tijdige betaling komen alle kosten, veroorzaakt door gerechtelijke en of buitengerechtelijke incasso voor rekening van de nalatige cursist, c.q. ouders/verzorgers. Voor tarieven, zie de website: www.fitenmeer.nl
 9. Zon- en feestdagen.
  Er zullen geen trainingen gegeven worden op de officiële feestdagen; goede vrijdag, Pasen, 4 mei ’s avonds, Bevrijdingsdag, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Sinterklaas, Kerst, Oudejaarsavond en Nieuwjaar.
 10. Vakantieregeling / Opschorting lidmaatschap / Cursusgeld.
  – Bij gemiste training wegens afwezigheid bestaat de mogelijkheid de training op een ander moment binnen de overeengekomen duur inhalen op de bekende trainingstijden.
  – Indien uw vakantie in de overeengekomen trainingsduur valt, krijgt u geen restitutie van de gemiste trainingen.
  – Indien u later in wilt stappen in de reeds begonnen training, zal het tarief naar rato berekend worden van de nog te volgen trainingen.
  – Opschorting van het lidmaatschap is niet toegestaan.
 11. Overmacht.
  – Indien Fit en Meer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Fit en Meer alsnog in staat is de verplichtingen na te komen.
  – Onder overmacht wordt onder andere verstaan ziekte en buitengewoon/bijzonder verlof.
 12. Aansprakelijkheid.
  Fit en Meer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van een sporttraining (zoals genoemd in artikel 2), waaronder onder meer wordt verstaan materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van cursisten, hen tijdens de training of in verband daarmee overkomen.
 13. Wangedrag.
  Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam of eer van Fit en Meer in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed deelname aan trainingen van Fit en Meer geweigerd worden. In het laatste geval wordt de overeenkomst (zie punt 4) geacht met onmiddellijke ingang te zijn opgezegd, zonder dat de cursist aanspraak kan maken op restitutie of kwijtschelding van reeds verschuldigde cursusgelden.
 14. Nederlands recht.
  De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fit en Meer gevestigd is.
 15. Klachten.
  In geval van klachten met betrekking tot Fit en Meer dient de cursist zich te wenden tot de trainer van de cursus.
 16. Ideeën.
  De eigenaar en trainer van Fit en Meer staat altijd open voor goede, creatieve ideeën en/of suggesties van cursisten.
FitenMeer.nl | Just another WordPress site
©2013